Παιανία, 7 Αυγούστου 2020 – Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Παιανία, 7 Aυγούστου 2020 – Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα του Τηλέμαχου, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως Lavipharm Α.Ε.: στις 05/08/2020 μετοχές 2.649 αξίας 741,72 Ευρώ, στις 06/08/2020 μετοχές 194.860 αξίας 54.560,80 Ευρώ και στις 07/08/2020 μετοχές 41 αξίας 11,48 Ευρώ.