Παιανία, 30 Νοεμβρίου 2020 – Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Γ’ τριμήνου 2020

Παιανία, 30 Νοεμβρίου 2020 – Η Lavipharm A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

Οι ενοποιημένες Πωλήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 9,13 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 27,39 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 7,26 εκατ. και Ευρώ 23,43 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά  25,78% και 16,90% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Lavipharm ανήλθαν σε Ευρώ 1,35 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 5,72 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι Ευρώ 0,1 εκατ. και Ευρώ 2,85 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Αντίστοιχη βελτίωση παρουσίασαν και τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 0,94 εκατ. κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και Ευρώ 4,55 εκατ. για την περίοδο 01.01.2020-30.09.2020 έναντι ζημιών Ευρώ (0,26) εκατ. και Κερδών Ευρώ 1,78 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου Lavipharm  κατά την 30/09/2020 μειώθηκε σε Ευρώ 36,9 εκατ. από  Ευρώ 38,0 εκατ. την 31/12/2019.

Τα Ίδια Κεφάλαια  του Ομίλου την  30/09/2020 παρουσιάζουν βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε   Ευρώ (11.626) εκατ. σε σχέση με Ευρώ (14.372) εκατ. την 31/12/2019.

Παρόλα τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα, τη νευρικότητα και την αβεβαιότητα στην αγορά, η πανδημία λόγω Covid-19 δεν επηρέασε  αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2020.  Όλες οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν γρήγορα στις νέες συνθήκες, ενώ η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της. Από τα έως τώρα στοιχεία και την προοπτική του περιορισμού της νόσου στο προσεχές μέλλον, διαφαίνεται ότι η πανδημία δεν θα επηρεάσει την πορεία του Ομίλου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ