Παιανία, 21 Φεβρουαρίου 2020 Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Παιανία, 21 Φεβρουαρίου 2020 Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Παιανία, 21 Φεβρουαρίου 2020 – Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η T&A Holdings (Luxembourg) Sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα του Τηλέμαχου, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως Lavipharm Α.Ε.: στις 18/2/2020, 10.000 μετοχές, αξίας Ευρώ 2.900, στις 19/2/2020, 99 μετοχές, αξίας Ευρώ 29,70 , στις 20/2/2020, 50.274 μετοχές, αξίας Ευρώ 16.590,42 και στις 21/2/2020 150.000 μετοχές, αξίας Ευρώ 49.500.