Παιανία, 20 Μαρτίου 2020 Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Παιανία, 20 Μαρτίου 2020 Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Παιανία, 20 Μαρτίου 2020Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η T&A Holdings (Luxembourg) Sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα του Τηλέμαχου, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως Lavipharm Α.Ε.: στις 16/3/2020, 8.500 μετοχές, αξίας Ευρώ 2.125, στις 17/3/2020  2.700 μετοχές  αξίας Ευρώ 675,00,  στις 18/3/2020 59.590 μετοχές, αξίας Ευρώ 16.089,30 στις 19/3/2020 18.012 μετοχές, αξίας Ευρώ 4.863,24 και στις 20/3/2020 7.000 μετοχές, αξίας Ευρώ 1.960.