Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και ύψος μετοχικού κεφαλαίου

Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και ύψος μετοχικού κεφαλαίου

Παιανία, 23 Δεκεμβρίου 2022 – Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του N. 3556/2007, ότι μετά την ολοκλήρωση και μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών,

Ανακοίνωση 9 παρ. 5 ν. 3556.2007