Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Pharma PLUS A.E.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Pharma PLUS A.E.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρεία»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 003951901000
ΑΡ.ΜΑΕ 46999/004/B/00/0133
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Ιουνίου 2017, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στο συνεδριακό κέντρο της Εταιρείας στην έδρα της, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 31η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, και σε Β’ Επαναληπτική την 11η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και 14:00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.
Θέμα 5ο: Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Θέμα 6ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων Εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 7ο: Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Παιανία, 23η Ιουνίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο