Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 2009

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 2009

 

Lavipharm A.E.

AMAE 14010/06/B/86/69

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E. σε

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 12ης Νοεμβρίου 2009, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Lavipharm AE σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, την 7η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 18η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Παιανία Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Θέμα μόνο: Έκδοση ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (Ευρώ 10.000.000), μετατρέψιμου σε μετοχές της Εταιρείας (ν. 3156/2003), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, επί τη βάσει σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που έχουν το δικαίωμα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Τρίτη, 1.12.2009, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, τη Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με δήλωσή τους προς την “Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία” (πρώην “Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.”) και να καταθέσουν, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, στην Εταιρεία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης. Για πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (υπεύθυνη Λ. Δημητρακοπούλου, τηλ. 210 6691 121).

Σε περίπτωση Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 11.12.2009.

Παιανία, 12 Νοεμβρίου 2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ