ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία»

«PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία»
ΑΡ.ΜΑΕ 46999/004/B/00/133
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 003951901000 Α.Φ.Μ. : 099759746
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHARMA PLUS
Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία»
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ