Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου 2009

 

Ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε 182,9 εκατ. Ευρώ έναντι 176,4 εκατ. Ευρώ το 9μηνο του 2008, ενισχυμένος κατά 3,7%. Η σημαντική συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών (-14,9%) βελτίωσε τα Λειτουργικά Αποτελέσματα του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. Ευρώ έναντι αρνητικών αποτελεσμάτων ύψους 3,1 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ομοίως, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,8 εκατ. Ευρώ έναντι 537 χιλ. Ευρώ κατά το 9μηνο του 2008. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι τα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου είναι θετικά και διαμορφώθηκαν σε 6,6 εκατ. Ευρώ έναντι (7,3) εκατ. Ευρώ κατά το 9μηνο του 2008, καθώς συμπεριλαμβάνουν διαγραφή οφειλής της θυγατρικής εταιρείας στις ΗΠΑ Lavipharm Corp. ύψους 11,9 εκατ. Ευρώ, στο πλαίσιο της οριστικής διευθέτησης δανειακών υποχρεώσεών της που πραγματοποιήθηκε στο Α’ Τρίμηνο του 2009. Κατόπιν τούτου, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 8,5 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 10,4 εκατ. Ευρώ κατά το περσινό αντίστοιχο διάστημα, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 3,7 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 8,1 εκατ. Ευρώ. Παράλληλα, σε επίπεδο ισολογισμού, η παραπάνω διαγραφή οφειλής ενίσχυσε σημαντικά τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 26,6 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 44,2% από την 31η Δεκεμβρίου του 2008. Ταυτόχρονα, με τη ρύθμιση του υπολοίπου ποσού της οφειλής, μεγάλο μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο, μειώνοντας έτσι το ποσοστό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε 59% του συνόλου των υποχρεώσεων από 71% στις 31/12/2008.

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 41,5 εκατ. Ευρώ από 40,1 εκατ. Ευρώ το 9μηνο του 2008 (+3,6%). Τα λειτουργικά κέρδη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 828 χιλ. Ευρώ έναντι 1,6 εκατ. Ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών διάθεσης. Ομοίως, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,9 εκατ. Ευρώ από 3,8 εκατ. Ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους εμφανίζουν ζημίες ύψους 944 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους 44,1 εκατ. Ευρώ κατά το 9μηνο του 2008, οι οποίες είχαν προκύψει από απομείωση συμμετοχής ύψους 45,4 εκατ. Ευρώ που πραγματοποιήθηκε στο 3ο τρίμηνο του 2008.

Με γνώμονα την ανάπτυξη της εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές διεθνείς συγκυρίες, η Lavipharm προχωρά με προσεκτικό σχεδιασμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο αφενός την ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας της στην Ελλάδα, αφετέρου την εδραίωση της θέσης της στη διεθνή αγορά.