Οικονομικά Αποτελέσματα 2009 – Ενισχυμένο EBITDA Ομίλου

Οικονομικά Αποτελέσματα 2009 – Ενισχυμένο EBITDA Ομίλου

 

Αύξηση 5% παρουσιάζει ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών κατά τη χρήση του 2009, φθάνοντας τα 249,8 εκατ. Ευρώ έναντι 238,0 εκατ. Ευρώ το 2008. Ιδιαίτερα ενισχυμένες είναι οι πωλήσεις που έγιναν διεθνώς, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 17% κατά το 2009 και αποτελούν το 11% του συνολικού ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Αύξηση 5,6% καταγράφει το Μικτό Κέρδος, το οποίο ανήλθε σε 39,5 εκατ. Ευρώ έναντι 37,4 εκατ. Ευρώ την περσινή περίοδο. Παράλληλα, μείωση 5,1% σημείωσαν οι λειτουργικές δαπάνες, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 3,7 εκατ. Ευρώ έναντι 797 χιλ. Ευρώ κατά το 2008 (αύξηση 362%). Τα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου είναι θετικά και διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. Ευρώ έναντι (10,4) εκατ. Ευρώ κατά το 2008, καθώς συμπεριλαμβάνουν διαγραφή οφειλής της θυγατρικής εταιρείας στις ΗΠΑ Lavipharm Corp. ύψους 13,1 εκατ. Ευρώ, στο πλαίσιο της οριστικής διευθέτησης δανειακών υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκε στο Α’ Τρίμηνο του 2009. Κατόπιν τούτου, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 3,9 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 17,7 εκατ. Ευρώ κατά το περσινό έτος, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 62 χιλ. Ευρώ έναντι ζημιών 14,2 εκατ. Ευρώ.

Σε επίπεδο ισολογισμού, η παραπάνω διαγραφή οφειλής ενίσχυσε τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 22,8 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 23,5% από την 31η Δεκεμβρίου του 2008. Η ρύθμιση του υπολοίπου ποσού της οφειλής, σε συνδυασμό με την έκδοση 3ετούς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 10 εκατ. Ευρώ που πραγματοποιήθηκε κατά το 4ο τρίμηνο του 2009, οδήγησε σε σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού του Ομίλου κατά 13,8%. Ταυτόχρονα, μεγάλο μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο, μειώνοντας έτσι το ποσοστό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε 56% του συνόλου των υποχρεώσεων από 71% στις 31/12/2008.

Όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών σημείωσε αύξηση 3,9%, καθώς ανήλθε σε 56,5 εκατ. Ευρώ από 54,4 εκατ. Ευρώ το 2008. Αντίστοιχα, αύξηση 22% παρουσιάζουν οι εξαγωγές, οι οποίες αποτελούν το 23% των συνολικών πωλήσεων. Οι λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 6,4%, κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών διάθεσης, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφωθούν σε 3,5 εκατ. Ευρώ από 4,9 εκατ. Ευρώ το 2008. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους εμφανίζουν ζημίες ύψους 2,3 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών ύψους 50,4 εκατ. Ευρώ κατά το 2008, οι οποίες είχαν προκύψει από απομείωση συμμετοχής ύψους 45,4 εκατ. Ευρώ που πραγματοποιήθηκε στο 3ο τρίμηνο του 2008.

Με γνώμονα την ανάπτυξη της εταιρείας και λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές διεθνείς συγκυρίες, η Lavipharm προχωρά με προσεκτικό σχεδιασμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με στόχο αφενός την ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας της στην Ελλάδα, αφετέρου την εδραίωση της θέσης της στη διεθνή αγορά.