ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15/06/2009

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15/06/2009

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2008-31.12.2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Υποβάλλονται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2008, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 27/03/2009, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών. Υποβάλλεται επίσης η Επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του ν. 3556/2007.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης και η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα www.lavipharm.com

Κατά τη χρήση 2008 προέκυψε ζημία μετά από φόρους πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 50.394.000).

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2008-31.12.2008.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008. Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μετέχουν στην ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Προτείνεται η έγκριση των αμοιβών καθώς και των μισθών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) για τη χρήση 2008 συνολικού ποσού 1.016.950,41 ευρώ μικτά. Για τη χρήση 2009, προτείνεται το συνολικό ποσό των αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνει ίδιο με αυτό που είχε προεγκρίνει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη χρήση 2008.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός αμοιβής τους.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επανεκλογή της Εταιρίας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Νικόλαο Βουνισέα και με αναπληρωτή τον κ. Χαράλαμπο Συριούνη, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2009 με προτεινόμενη αμοιβή μέχρι 132.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την επανεκλογή της Εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε., με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Δημήτριο Κακούρα και με αναπληρωτή την κ. Βασιλική Μερεντίτη και με προτεινόμενη αμοιβή μέχρι 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί από τη Γενική Συνέλευση άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αλλαγής χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 23/05/2007, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3016/2002.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση της 20/03/2009, αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή της χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την από 23/05/2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ύψους Ευρώ 37.721.376. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να διατεθεί ποσό Ευρώ 3.700.000 προς μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας, αντί της προβλεπόμενης χρήσης στο Ενημερωτικό Δελτίο «Επέκταση Εγκαταστάσεων & Υποδομών για την παραγωγή διαδερμικών συστημάτων». Η αλλαγή αυτή κρίθηκε αναγκαία από τη διοίκηση ενόψει της διεθνούς οικονομικής κρίσης, με σκοπό τη συγκράτηση του χρηματοοικονομικού κόστους της Εταιρείας. Επιπτώσεις στο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας δεν θα υπάρξουν, δεδομένου ότι, οι επενδύσεις που ενδεχομένως θα απαιτηθούν για την αύξηση της δυναμικότητας για την παραγωγή διαδερμικών συστημάτων, θα καλυφθούν μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3016/2002, η ως άνω διαφοροποίηση τίθεται προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 7ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3693/2008.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του ν. 3693/2008, προτείνεται όπως ορισθούν από τη Γενική Συνέλευση ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Χρήστος Διαμαντόπουλος και Νικόλαος Χούλης.