Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Αυγούστου 2022

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Αυγούστου 2022

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 30η Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας 12, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου είκοσι δύο (22) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.082.680 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 59,22 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Θέμα 1ο:  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €58.000.000,00, με την καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 193.333.333 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία – Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, την εξειδίκευση των λοιπών όρων και της δομής της αύξησης, την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτής.

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία, ήτοι με ψήφους 9.953.193, δηλαδή ποσοστό 98,72% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση (μειοψηφούντων 129.487 ψήφων, ήτοι ποσοστού 1,28% και συγκεκριμένα του PAPADIMITRIOU ANTONIOS) και στο σύνολό της την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε:

 1. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €58.000.000,00, με την καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 193.333.333 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (οι “Νέες Μετοχές” και η “Αύξηση”).

 

 1. ότι ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού των αντληθέντων κεφαλαίων δια της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (η “Τιμή Διάθεσης”). Το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των Νέων Μετοχών (όπως αυτός θα προκύψει κατά τα ανωτέρω) επί την ονομαστική αξία κάθε μίας Νέας Μετοχής.

 

 1. ότι εάν η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, το κεφάλαιο θα αυξηθεί έως το ποσό της κάλυψης, εφόσον αντληθούν τουλάχιστον €34.000.000,00.

 

 1. ότι η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τυχόν υψηλότερης Τιμής Διάθεσης θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

 

 1. ότι δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον προκύψουν διανεμητέα κέρδη και εγκριθεί η διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

 

 1. ότι δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:
 • όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), ήτοι κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του ΧΑ), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
 • όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο ΧA.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα (από κοινού οι «Δικαιούχοι») θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών.

 

 1. ότι η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης από τους Δικαιούχους θα γίνει εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία θα καθοριστεί η Τιμή Διάθεσης.

 

 1. ότι ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες θα μπορεί να εγγραφεί ένας Δικαιούχος θα είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που θα κατέχει. Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησής τους μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού ΧΑ.

 

 1. ότι οι Δικαιούχοι που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα Δικαιούχο, στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»).

 

 1. ότι εάν, μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει διαδικασίας που δεν θα αποτελεί «δημόσια προσφορά», κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

 

 1. ότι η καταβολή της Αύξησης θα γίνει εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία θα καθοριστεί η Τιμή Διάθεσης.

 

 1. ότι τα αντληθησόμενα από την Αύξηση Κεφάλαια θα διατεθούν σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Έκθεση ΔΣ.

 

 1. την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσει την Τιμή Διάθεσης, να εξειδικεύσει τους λοιπούς όρους, τη δομή και το χρονοδιάγραμμα της Αύξησης (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης και των κανόνων κατανομής τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής), να αποφασίσει τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένης συμβάσεων με [αλλοδαπές ή/και με ημεδαπές] τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ως συμβούλων έκδοσης και αναδόχων], καθώς και να προβεί σε κάθε άλλη δικαιοπραξία, πράξη και ενέργεια, αναγκαία ή σκόπιμη, για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ, εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο δε δύναται να υπερβεί το ένα έτος.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία, ήτοι με ψήφους 9.953.193, δηλαδή ποσοστό 98,72% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση (μειοψηφούντων 129.487 ψήφων, ήτοι ποσοστού 1,28% και συγκεκριμένα του PAPADIMITRIOU ANTONIOS) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, με τη διαγραφή και αντικατάσταση της τελευταίας παραγράφου ως εξής:

 

«Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Αυγούστου 2022 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου €58.000.000,00, με την καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση 193.333.333 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα τρία εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν τρία ευρώ (63.108.103,00 €) διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τρεις (210.360.343) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία.»