Εκθέσεις και Οικονομικές Καταστάσεις 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022

DOWNLOAD PDF

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
(Σύμφωνα με το Ν.3556/07)

DOWNLOAD PDF

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 του Ν. 3556/2007

DOWNLOAD PDF

DOWNLOAD XBRL

DOWNLOAD XHTML