Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Παιανία, 22 Ιουλίου 2022 – Με την παρούσα ανακαλείται η από 29.6.2022 ανακοίνωση της Lavipharm Α.Ε. (η «Εταιρεία») περί σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης των πραγματικών και νομικών περιστατικών, δεδομένου ότι:

(α)       το ποσοστό συμμετοχής των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έκαστο φυσικό πρόσωπο που διαδέχθηκε τον Αθανάσιο Λαβίδα άμεσα στην Εταιρεία υπολείπεται του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων αυτής,

(β)       οι εταιρείες Lavipharm Group Holding SA και T&A Holdings (Luxembourg) s.à.r.l., στις οποίες συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα που διαδέχθηκαν τον Αθανάσιο Λαβίδα και οι οποίες κατείχαν και εξακολουθούν να κατέχουν άμεσα 21,86% και 23,87%, αντίστοιχα, του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δεν αποτελούν «ελεγχόμενες επιχειρήσεις», κατά την έννοια του στοιχείου (γ) της παραγράφου 1 του Άρθρου 3 του Ν. 3556/2007, από τα φυσικά πρόσωπα που διαδέχθηκαν τον Αθανάσιο Λαβίδα, ούτε άλλως συντρέχουν οι προϋποθέσεις άθροισης των ως άνω δικαιωμάτων ψήφου στο πρόσωπο έκαστου ως άνω φυσικού προσώπου, κατ’ Άρθρο 10 του Ν. 3556/2007, και

(γ)        ο επιμερισμός στο πρόσωπο έκαστου ως άνω φυσικού προσώπου που διαδέχθηκε τον Αθανάσιο Λαβίδα των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχουν οι εταιρείες Lavipharm Group Holding SA και T&A Holdings (Luxembourg) s.à.r.l., κατά την αναλογία της συμμετοχής του σε αυτές οφείλεται σε παραδρομή.