2022

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων Ημερομηνία αποκοπής και περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης Ανακοίνωση     ...

Ο Κύριος Ανάδοχος «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» με την ιδιότητά της ως κατασκευαστής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 1/808/07.02.2018 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι,...

Παιανία, 23 Νοεμβρίου 2022 - Η Διοίκηση του Ομίλου της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» με αρ. ΓΕΜΗ 000298301000, προβαίνει σε αναταξινόμηση μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες λόγω αθέτησης όρων μακροπρόθεσμων δανειακών συμβάσεων, κατά τα...

Παιανία, 23 Νοεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.», με αρ. ΓΕΜΗ 000298301000 (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 23.11.2022 αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής: Ανακοίνωση για την...

Παιανία, 30 Σεπτεμβρίου 2022 – Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (η Εταιρεία), σε συνέχεια των από 21.9.2022 και 29.09.2022 ανακοινώσεων περί Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων και Καταβολής Προϊόντος Εκποίησης, ανακοινώνει ότι η ως άνω καταβολή προϊόντος...

Παιανία, 29 Σεπτεμβρίου 2022 – Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (η Εταιρεία), σε συνέχεια της από 21.9.2022 ανακοίνωσης περί Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων, ανακοινώνει ότι θα γνωστοποιήσει προσεχώς νέα ημερομηνία καταβολής του προϊόντος εκποίησης. Για κάθε πληροφορία,...

Παιανία, 21 Σεπτεμβρίου 2022 – Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 21η.9.2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 4.240 κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από την αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από...

Παιανία, 15 Σεπτεμβρίου 2022 – Αύξηση Πωλήσεων, βελτίωση Καθαρής Θέσης και μείωση του τραπεζικού δανεισμού παρουσιάζει ο Όμιλος Lavipharm κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις, μετά την...

Παιανία, 15 Σεπτεμβρίου 2022 – H Lavipharm Α.Ε.,  σε συνέχεια της από 30.8.2022 ανακοίνωσης, διευκρινίζει ότι η τελευταία παράγραφος του άρθρ. 5 του Καταστατικού έχει διαμορφωθεί ως εξής: «Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της 30ης Αυγούστου 2022 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου...