Δημοσιοποίηση Παροχών

Δημοσιοποίηση Παροχών

Οι ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Lavipharm  είναι μια προτεραιότητα που σχεδιάζεται προσεκτικά και υλοποιείται με σεβασμό στον Άνθρωπο και την Υγεία του.   Στις καθημερινές πρακτικές λειτουργίας μας, έχουμε υιοθετήσει έναν κώδικα που προάγει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας με διάφορους τρόπους μεταξύ των οποίων και η συμβολή στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των επιστημόνων υγείας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Ν. 4316/2014, οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν ονομαστικά ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

 

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι παροχές του ομίλου Lavipharm προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και ονομαστικά οι αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

H παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

 

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

 

Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης Στοιχείων για τους Επαγγελματίες Υγείας