Δελτία Τύπου

 • All
 • Δελτία Τύπου 2009
 • Δελτία Τύπου 2010
 • Δελτία Τύπου 2011
 • Δελτία Τύπου 2012
 • Δελτία Τύπου 2013
 • Δελτία Τύπου 2014
 • Δελτία Τύπου 2015
 • Δελτία Τύπου 2016
 • Δελτία Τύπου 2017
 • Δελτία Τύπου 2018
 • Δελτία Τύπου 2019
 • Δελτία Τύπου 2020
 • Δελτία Τύπου 2021
 • Δελτία Τύπου 2022
 • Δελτία Τύπου 2023
 • Δελτία Τύπου 2024

Παιανία, 8 Αυγούστου 2022 - Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.»  (εφεξής η «Εταιρεία») Ανακοίνωση    ...

Παιανία, 8 Αυγούστου 2022 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E.» (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της έγκρισης από το Χρηματιστήριο Αθηνών της αίτησής της για την εκποίηση κινητών αξιών σε περίπτωση κλασματικών υπολοίπων, σύμφωνα με το...

Παιανία, 22 Ιουλίου 2022 - Με την παρούσα ανακαλείται η από 29.6.2022 ανακοίνωση της Lavipharm Α.Ε. (η «Εταιρεία») περί σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης των πραγματικών και νομικών περιστατικών, δεδομένου ότι: (α)       το ποσοστό συμμετοχής των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έκαστο φυσικό...

Παιανία, 20 Ιουλίου 2022 - Η «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων,  την: (1)   Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά...

Παιανία, 1 Ιουλίου 2022 - Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της LAVIPHARM AE κατά τη συνεδρίασή της την 30η Ιουνίου 2022 αποφάσισε τη εκλογή Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης μικτής επιτροπής, αποτελούμενης από τρία μέλη και συγκεκριμένα ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,...

Παιανία, 30 Ιουνίου 2022 – H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της εταιρείας στην Παιανία. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την απαραίτητη απαρτία καθώς συμμετέχει ποσοστό  61,79% των Μετόχων. H Γενική Συνέλευση ξεκίνησε τις εργασίες της με το καλωσόρισμα του...

Παιανία, 30 Ιουνίου 2022 – Η “Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.” (δ.τ. “LAVIPHARM A.E.”) ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών...

Παιανία, 29 Ιουνίου 2022 –  Η Lavipharm A.E., σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ενημέρωση που έλαβε στις 28.6.2022, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου, καθ’ ότι κατέστη δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου λόγω κληρονομικής διαδοχής του Αθανασίου...

Παιανία, 21 Μαρτίου 2022 – Αύξηση Πωλήσεων, βελτίωση Καθαρής Θέσης και μείωση του τραπεζικού δανεισμού παρουσιάζει ο Όμιλος Lavipharm κατά το έτος 2021, παρά τις συνεχείς προκλήσεις λόγω της πανδημίας. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις, μετά την αφαίρεση των rebates και clawbacks, ανήλθαν σε Ευρώ 39,7 εκατ. έναντι...