Δελτία Τύπου

 • All
 • Δελτία Τύπου 2009
 • Δελτία Τύπου 2010
 • Δελτία Τύπου 2011
 • Δελτία Τύπου 2012
 • Δελτία Τύπου 2013
 • Δελτία Τύπου 2014
 • Δελτία Τύπου 2015
 • Δελτία Τύπου 2016
 • Δελτία Τύπου 2017
 • Δελτία Τύπου 2018
 • Δελτία Τύπου 2019
 • Δελτία Τύπου 2020
 • Δελτία Τύπου 2021
 • Δελτία Τύπου 2022
 • Δελτία Τύπου 2023

Παιανία, 21 Σεπτεμβρίου 2022 – Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 21η.9.2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των 4.240 κοινών ονομαστικών μετοχών της που προέκυψαν ως κλασματικά υπόλοιπα από την αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από...

Παιανία, 15 Σεπτεμβρίου 2022 – Αύξηση Πωλήσεων, βελτίωση Καθαρής Θέσης και μείωση του τραπεζικού δανεισμού παρουσιάζει ο Όμιλος Lavipharm κατά το Α’ Εξάμηνο του 2022, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες Πωλήσεις, μετά την...

Παιανία, 15 Σεπτεμβρίου 2022 – H Lavipharm Α.Ε.,  σε συνέχεια της από 30.8.2022 ανακοίνωσης, διευκρινίζει ότι η τελευταία παράγραφος του άρθρ. 5 του Καταστατικού έχει διαμορφωθεί ως εξής: «Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της 30ης Αυγούστου 2022 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου...

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της 30ης Αυγούστου 2022 Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 30η Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο...

Παιανία, 8 Αυγούστου 2022 - Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.»  (εφεξής η «Εταιρεία») Ανακοίνωση    ...

Παιανία, 8 Αυγούστου 2022 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E.» (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της έγκρισης από το Χρηματιστήριο Αθηνών της αίτησής της για την εκποίηση κινητών αξιών σε περίπτωση κλασματικών υπολοίπων, σύμφωνα με το...

Παιανία, 22 Ιουλίου 2022 - Με την παρούσα ανακαλείται η από 29.6.2022 ανακοίνωση της Lavipharm Α.Ε. (η «Εταιρεία») περί σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης των πραγματικών και νομικών περιστατικών, δεδομένου ότι: (α)       το ποσοστό συμμετοχής των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει έκαστο φυσικό...

Παιανία, 20 Ιουλίου 2022 - Η «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων,  την: (1)   Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά...

Παιανία, 1 Ιουλίου 2022 - Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της LAVIPHARM AE κατά τη συνεδρίασή της την 30η Ιουνίου 2022 αποφάσισε τη εκλογή Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης μικτής επιτροπής, αποτελούμενης από τρία μέλη και συγκεκριμένα ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,...

Παιανία, 30 Ιουνίου 2022 – H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E. πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της εταιρείας στην Παιανία. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την απαραίτητη απαρτία καθώς συμμετέχει ποσοστό  61,79% των Μετόχων. H Γενική Συνέλευση ξεκίνησε τις εργασίες της με το καλωσόρισμα του...