Δελτία Τύπου

 • All
 • Δελτία Τύπου 2009
 • Δελτία Τύπου 2010
 • Δελτία Τύπου 2011
 • Δελτία Τύπου 2012
 • Δελτία Τύπου 2013
 • Δελτία Τύπου 2014
 • Δελτία Τύπου 2015
 • Δελτία Τύπου 2016
 • Δελτία Τύπου 2017
 • Δελτία Τύπου 2018
 • Δελτία Τύπου 2019
 • Δελτία Τύπου 2020
 • Δελτία Τύπου 2021
 • Δελτία Τύπου 2022
 • Δελτία Τύπου 2023

Παιανία, 20 Δεκεμβρίου 2022 –Η Εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, Aνακοίνωση...

Παιανία, 20 Δεκεμβρίου 2022 – Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Lavipharm A.E.. Πιο συγκεκριμένα, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού  51.286.100,48€, ενώ το τελικό ποσοστό κάλυψης ανήλθε σε 88,42%.  Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν πλέον σημαντικοί Έλληνες...

Παιανία, 19 Δεκεμβρίου 2022 -Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2022, τα ακόλουθα πρόσωπα απέκτησαν κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου...

Παιανία, 19 Δεκεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2022, η εταιρεία «LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A.» («LGH»), Ανακοίνωση...

Παιανία, 16 Δεκεμβρίου 2022 - Η Εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Δημόσια Προσφορά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων Ανακοίνωση    ...

Παιανία, 24 Νοεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.», με αρ. ΓΕΜΗ: 000298301000, (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 24.11.2022 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 24.11.2022 από το Διοικητικό Συμβούλιο της...

Ενημερωτικό Δελτίο  ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LAVIPHARM A.E.» («ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ...

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων Ημερομηνία αποκοπής και περίοδος άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης Ανακοίνωση     ...

Ο Κύριος Ανάδοχος «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» με την ιδιότητά της ως κατασκευαστής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 1/808/07.02.2018 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι,...

Παιανία, 23 Νοεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.», με αρ. ΓΕΜΗ 000298301000 (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 23.11.2022 αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής: Ανακοίνωση για την...