Τροποποιήσεις Καταστατικών

Παιανία, 7 Iουλίου 2020 - Τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με την από 07.07.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Τροποποίηση Καταστατικού Lavipharm A.E. ...

Παιανία, 15 Ιουνίου 2018 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων LAVIPHARM A.E.» ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Εθνικού Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και της εγγραφής  της Εταιρείας στο εν λόγω μητρώο, καθίσταται ανάγκη για τη συμπλήρωση...

Ισχύουσα διατύπωση Προτεινόμενη διατύπωση Άρθρο 9 Άρθρο 9 Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου 1. Η εταιρία διοικείται από Δ.Σ. απαρτιζόμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. 3. Η θητεία...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 9ο : Ισχύουσα διατύπωση Προτεινόμενη διατύπωση Άρθρο 16 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης   1.       Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ...