Γενικές Συνελεύσεις και Εταιρικές Πράξεις

Lavipharm Πρόσκληση Τ.Γ.Σ της 7ης Ιουλίου 2020 - ΟΡΘΗ Πρόσκληση των Mετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2020   ...

Πρόσκληση των Mετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2020   ...

Σχέδιο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» της 15ης Ιουνίου 2018 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69     ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, των...

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ...

  ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Απαιτούμενη...

Lavipharm AE – Σχέδιο Αποφάσεων επί των Θεμάτων Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2015 ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2014-31.12.2014, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2014 –...

  ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2012-31.12.2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012. Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της...

  LAVIPHARM A.E. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29/08/2013 ΘΕΜΑ MONON : Έγκριση της απόσχισης και εισφοράς του βιομηχανικού κλάδου της Εταιρείας στην ανώνυμη εταιρεία «CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν....

  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΟΡΩΝ) ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LAVIPHARM» ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ Α.Ε. «CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ» Οι ως άνω ανώνυμες εταιρείες, εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, κατόπιν διαπραγματεύσεων σχετικά με...

Σχέδια Αποφάσεων-Εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12/06/2012 ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2011-31.12.2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη...