Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2022

Παιανία, 23 Δεκεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, κατόπιν σχετικών ενημερώσεων που έλαβε αυθημερόν από την εταιρεία «LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A.» («LGH») και την εταιρεία «T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG)S.A.R.L.» («Τ&Α») Ανακοίνωση γνωστοποίησης μετοβολής ποσοστού ...

Παιανία, 23 Δεκεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του N. 3556/2007, ότι μετά την ολοκλήρωση και μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, Ανακοίνωση 9 παρ. 5 ν....

Παιανία, 22 Δεκεμβρίου 2022 - Η «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 23.12.2022 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 150.841.472 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η...

Παιανία, 21 Δεκεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι, στις 16 Δεκεμβρίου, τα ακόλουθα πρόσωπα απέκτησαν κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές...

Παιανία, 20 Δεκεμβρίου 2022 –Η Εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η αύξηση με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, Aνακοίνωση...

Παιανία, 20 Δεκεμβρίου 2022 – Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Lavipharm A.E.. Πιο συγκεκριμένα, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού  51.286.100,48€, ενώ το τελικό ποσοστό κάλυψης ανήλθε σε 88,42%.  Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν πλέον σημαντικοί Έλληνες...

Παιανία, 19 Δεκεμβρίου 2022 -Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2022, τα ακόλουθα πρόσωπα απέκτησαν κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου...

Παιανία, 19 Δεκεμβρίου 2022 - Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2022, η εταιρεία «LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A.» («LGH»), Ανακοίνωση...

Παιανία, 16 Δεκεμβρίου 2022 - Η Εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι η Δημόσια Προσφορά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων Ανακοίνωση    ...