Αποφάσεις

Σχέδιο αποφάσεων της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Της 30ης  Αυγούστου 2022 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69  ...

23.11.2022 Έκθεση Ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών επί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με βάση το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 Έκθεση Ευρημάτων 4400...

23.11.2022 Έκθεση διασφάλισης ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 3000 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ISAE 3000_23112022...

Η Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm AE ανακοινώνει ότι την 30η Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο Δήμο Παιανίας Αττικής, οδός Αγίας Μαρίνας 12, όπου παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’...

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22, παράγραφος 1, του Ν. 4706/2020 (η...

Σχέδιο αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.» Της 30ης  Αυγούστου 2022 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 298301000 ΑΡ.ΜΑΕ 14010/06/B/86/69  ...