Τακτική Γενική Συνέλευση Lavipharm A.E. 2013 – Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου 2013

Τακτική Γενική Συνέλευση Lavipharm A.E. 2013 – Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου 2013

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της “Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E.”, που υφίστανται κατά την 20.5.2013, ημερομηνία της Πρόσκλησης των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση είναι:
– 51.081.030 (πενήντα ένα εκατομμύρια ογδόντα μία χιλιάδες, τριάντα) κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.