Τακτική Γενική Συνέλευση Lavipharm A.E. 2013 – Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου

Τακτική Γενική Συνέλευση Lavipharm A.E. 2013 – Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου Μετόχου

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ “ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LAVIPHARM A.E.” ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ
Επώνυμο/Επωνυμία __________________________________________________________________
Όνομα ____________________________________ Πατρώνυμο _ _____________________________
Διεύθυνση/Έδρα _____________________________________________________________________
Οδός _____________________________________ Αριθμός ___________ Ταχ. Κώδικας ___________
Αριθμός Τηλεφώνου ___________________________AΔΤ/ΑΡΜΑΕ ____________________________
Αριθμός Μερίδας ΣΑT (μερίδα επενδυτή) _________________________________________________
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών___________________________________________________________

 

Αριθμός Μετοχών  

Στον κο Αθανάσιο Λαβίδα του Τηλεμάχου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στην κα Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου του Γεωργίου, Αναπληρωτή Διευθύνουσα Σύμβουλο
ή
(συμπληρώνεται στην περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της αρεσκείας σας)1. στον/στην ______________________________ του _________________, κάτοικο______________ οδός ________________________ αρ. ________ κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου ____________________ που εκδόθηκε την _______________________ από το _____________________________
2. στον/στην ______________________________ του _________________, κάτοικο______________ οδός ________________________ αρ. ________ κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου ____________________ που εκδόθηκε την _______________________ από το _____________________________
3. στον/στην _______________________________ του _________________, κάτοικο______________ οδός ________________________ αρ. ________ κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου ____________________ που εκδόθηκε την _______________________ από το _____________________________

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρίας Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E., η οποία θα συνέλθει την 14η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας (Οδός Αγίας Μαρίνας, Παιανία) ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ, συνεδρίαση αυτής της συνέλευσης, και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προ του αντιπρόσωπο)

Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιο από τα ανωτέρω πρόσωπα και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα   ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ
1ο Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2012-31.12.2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες  Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα  της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.
3ο Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2012  και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013
4ο Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός αμοιβής τους.
5ο Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου Lavipharm που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6ο Παροχή ειδικής άδειας κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920      

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 2013 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Ημερομηνία __________________

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

 

Υπογραφή ___________________

Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία, οδός Αγίας Μαρίνας, 19002, Παιανία (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, τηλ. 210 669 11 21), το αργότερο μέχρι την 9η Ιουνίου 2013.