Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν.4706/2020, των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και περιγράφει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να παρέχει αντικειμενική και ανεξάρτητη αξιολόγηση των στρατηγικών, οικονομικών, επιχειρησιακών και ρυθμιστικών κινδύνων καθώς και, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα επί της αποτελεσματικότητας και επάρκειας των δικλείδων ασφαλείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση, προκειμένου να προλαμβάνονται και να περιορίζονται οι κίνδυνοι και να βελτιώνεται η ποιότητα των διαδικασιών, με στόχο την ενδυνάμωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας.

 

Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης λειτουργεί σύμφωνα με την απόφαση 1/891/30.09.2020, το άρθρο 13 του ν.4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης μεριμνά για τη συνεχή προσαρμογή και τήρηση του κανονιστικού πλαισίου.

 

Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης λειτουργεί σύμφωνα με την απόφαση 1/891/30.09.2020, και των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας. Αποστολή της είναι η συμβολή στην ανάπτυξη ενός πλαισίου λειτουργίας για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.