ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Γνωστοποίηση Σημαντικών Αλλαγών

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

Η LAVIPHARM Α.Ε., με σκοπό τη διευκόλυνση και ενημέρωση των Μετόχων της και του επενδυτικού κοινού παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης, που θεσπίζουν οι διατάξεις των άρθρων 9,10 και 11 του ν. 3556/2007 και της κατ΄εξουσιοδότηση του νόμου εκδοθείσας απόφασης 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις προβλεπόμενες κυρώσεις από την τυχόν παράβασή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε μετόχου εταιρείας, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ή του οποίου μεταβάλλονται τα δικαιώματα ψήφου συνέπεια εταιρικού γεγονότος και κάθε προσώπου, μετόχου ή μη, που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ασκεί, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10% και σημειώνει μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, να ενημερώσει ταυτόχρονα την εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο ενός ( 3) τριών ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη από τις οποίες είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία πληροφορήθηκε ή όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου. 

Η ανωτέρω ενημέρωση θα πραγματοποιείται με την υποβολή στην εταιρεία μας και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του αναρτημένου στην ιστοσελίδα μας εντύπου γνωστοποίησης ΤR1, νόμιμα υπογεγραμμένου από το ίδιο το υπόχρεο πρόσωπο ή από άλλο πρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο, και σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Το έντυπο συνοδεύεται από παράρτημα, που συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης, καθώς και του συνοδευτικού παραρτήματος, αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το έντυπο γνωστοποίησης TR1 υποβάλλεται:

α) Στα γραφεία της εταιρείας Lavipharm A.E.,  Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.210 6691 141) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@lavipharm.com. Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Mετόχων της Eταιρείας.

β) Στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax με αριθμό 210 3377243. Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, το άρθρο 26 του Ν. 3556/2007 προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής επίπληξης ή προστίμου ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μετόχων μας σχετικά με τα ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ο αρχικός νόμος Ν. 3556/2007 (χωρίς τυχόν τροποποιήσει), η απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434/3.7.2007, η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών TR1, με το συνοδευτικό του παράρτημα.

‘Εντυπο Γνωστοποίησης TR 1 με συνοδευτικό παράρτημα

Νόμος 3556/2007 

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434/3.7.07 

Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αρ. 33