Παιανία, 14 Αυγούστου 2020 – Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Παιανία, 14 Aυγούστου 2020 – Η Lavipharm A.E., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/04/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η T&A Holdings (Luxembourg) sarl, εταιρεία συμφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου της Lavipharm A.E., κ. Αθανάσιου Λαβίδα του Τηλέμαχου, πραγματοποίησε τις ακόλουθες αγορές κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως Lavipharm Α.Ε.: στις 11/08/2020 μετοχές 450 αξίας 121,50 Ευρώ, στις 12/08/2020 μετοχές 2.820 αξίας 789,60 Ευρώ, στις 13/08/2020 μετοχές 56.966 αξίας 16.520,14 Ευρώ και στις 14/08/2020 μετοχές 7.900 αξίας 2.291 Ευρώ.