ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Lavipharm A.E.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Lavipharm A.E.

 

LAVIPHARM AE

AMAE 14010/06/B/86/69

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, την 12η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Διευκρινίζεται ότι στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα σε περίπτωση μη επίτευξης απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτική Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής. Διευκρινίζεται ότι η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την 12η Ιουνίου 2012, ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την 29η Ιουνίου 2012, ημερομηνία της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα.

Παιανία, 30 Μαΐου 2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ