Μετοχική Σύνθεση και Βασικοί Μέτοχοι

Μετοχική Σύνθεση και Βασικοί Μέτοχοι

ΜΕΤΟΧΟΣ (%) ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ
LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A. 61,85%
T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG) SARL 4,17%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ <5% 33,98%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση των άνω μετόχων προς την Εταιρεία.