Μετοχική Σύνθεση και Βασικοί Μέτοχοι

Μετοχική Σύνθεση και Βασικοί Μέτοχοι

ΜΕΤΟΧΟΣ (%) ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ
T&A HOLDINGS (LUXEMBOURG)S.A.R.L. 23.87%
LAVIPHARM GROUP HOLDING S.A. 21.86%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ <5% 54.27%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

Σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση των άνω μετόχων προς την Εταιρεία.