Κώδικες και Πολιτικές

Κώδικες και Πολιτικές

Η καλή λειτουργία της εταιρείας μας στηρίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι γίνονται σεβαστοί από όλο το ανθρώπινο δυναμικό, ανεξαρτήτως θέσης. Για εμάς στη Lavipharm όλοι είναι εξίσου σημαντικοί γιατί αποτελούν μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Η Lavipharm είναι ένας δυναμικός οργανισμός που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να αξιοποιεί τις δεξιότητές του μέσω της ομαδικής εργασίας και παράλληλα να ικανοποιήσει την ανάγκη του για προσφορά και δημιουργία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του Ν.4706/2020. 

Σύνοψη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η καλή λειτουργία της εταιρείας μας στηρίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι γίνονται σεβαστοί από όλο το ανθρώπινο δυναμικό, ανεξαρτήτως θέσης. Για εμάς στη Lavipharm όλοι είναι εξίσου σημαντικοί γιατί αποτελούν μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Η Lavipharm είναι ένας δυναμικός οργανισμός που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο να αξιοποιεί τις δεξιότητές του μέσω της ομαδικής εργασίας και παράλληλα να ικανοποιήσει την ανάγκη του για προσφορά και δημιουργία.

Κώδικας Δεοντολογίας

ΓΡΑΜΜΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – WHISTLEBLOWING POLICY

Η Lavipharm παρέχει στους μετόχους, στους υπαλλήλους, στους προμηθευτές, στους πελάτες, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και στο κοινό εν γένει, ένα κανάλι επικοινωνίας, μέσω του οποίου θα  πραγματοποιείται η αναφορά παραβατικών συμπεριφορών, είτε παραλείψεων, είτε ενεργειών, οι οποίες συνιστούν ή εν δυνάμει συνιστούν παραβίαση ή υποκίνηση παραβίασης νόμων και κανονισμών, αξιών και αρχών που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Lavipharm και των θυγατρικών της, εταιρικών πολιτικών και κανόνων ή/και μπορούν, στο πλαίσιο των σχέσεων που συνάπτονται με μία ή περισσότερες εταιρείες του Ομίλου, να προκαλέσουν ζημία παντός τύπου (επί παραδείγματι, οικονομική, περιβαλλοντική, για την ασφάλεια των εργαζομένων ή τρίτων ή και απλώς για τη φήμη) στις εταιρείες αυτές, τους πελάτες, τους εταίρους, τους συνεργάτες, σε τρίτους και, γενικότερα, στο δημόσιο συμφέρον.

Γραμμή του Κώδικα Δεοντολογίας – Whistleblowing Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.