Εταιρικη Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η συνεισφορά της εταιρείας μας στην κοινωνία κατά μεγάλο ποσοστό βασίζεται στην ευαισθησία της Διοίκησής και του ανθρώπινου δυναμικού, πάντα με επίκεντρο τον Άνθρωπο. Η κοινωνική και η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των θεμελιωδών αρχών του «καλού πολίτη», ενώ είναι εναρμονισμένες με τις επιχειρηματικές λειτουργίες μας.

Πολλά χρόνια τώρα, στην εταιρεία μας υιοθετούμε δράσεις που αφορούν την κοινωνία και το περιβάλλον και εφαρμόζονται με πρακτικές που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.