ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εταιρική Διακυβέρνηση

Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Για τη Διοίκηση η ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και για τη διαφύλαξη του εταιρικού συμφέροντος. Οι εφαρμοζόμενες αρχές και πρακτικές αποτυπώνονται στο Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και σε άλλους Κανονισμούς και πολιτικές που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες της εταιρείας μας.

 

Η μητρική εταιρεία μας, ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της και σε συμμόρφωση με το άρθρο 17 του νόμου 4706/2020, εφαρμόζει και υιοθετεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ, Ιούνιος 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ.) και τηρεί τις διατάξεις του με τις εξαιρέσεις και αποκλίσεις που αναφέρονται στην Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης την οποία μπορείτε να δείτε στις αναρτημένες οικονομικές καταστάσεις.

 

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  

Διαβάστε εδώ τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης