Εταιρική Διακυβέρνηση

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

Για τη Διοίκηση της Εταιρείας μας η ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και για τη διαφύλαξη του εταιρικού συμφέροντος. Οι εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία αρχές και πρακτικές αποτυπώνονται στο Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και σε άλλους Κανονισμούς και πολιτικές της Εταιρείας και ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες της.