Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2017 Ενίσχυση Κύκλου Εργασιών – Αύξηση Εξαγωγών

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2017 Ενίσχυση Κύκλου Εργασιών – Αύξηση Εξαγωγών

 

Παιανία, 30 Απριλίου 2018 – Ενίσχυση του Κύκλου Εργασιών και σημαντική αύξηση των πωλήσεων στη διεθνή αγορά παρουσιάζει η Lavipharm κατά το 2017, ενώ η μείωση των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων συνέβαλαν περαιτέρω στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και την κερδοφορία του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε € 31,8 εκατ. από € 31,1 εκατ. το 2016. Οι πωλήσεις στη διεθνή αγορά εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 19% και ανέρχονται σε € 11,6 εκατ. από € 9,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε €16,3 εκατ. από €16,7 εκατ. το 2016, ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα το 2017 σε € 15,4 εκατ. από € 17,4 εκατ. το 2016, σημειώνοντας μείωση 11,5%, κυρίως λόγω της μη ενοποίησης του υπό ομίλου της Laboratoires Lavipharm SA. Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε € 4,5 εκατ. από € 4,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η λύση των θυγατρικών εταιρειών στις ΗΠΑ και ως εκ τούτου η παύση ενοποίησής τους α) δημιούργησε έκτακτο κέρδος ύψους € 14,3 εκατ. που ενίσχυσε τα ενοποιημένα αποτελέσματα και β) συνέβαλε στη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, λόγω της αντίστοιχης μείωσης του δανεισμού. Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν περαιτέρω και λόγω της αναδιάρθρωσης του συνολικού δανεισμού της Lavipharm στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, τα ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε € 12,9 εκατ. από € 11,5 εκατ. το 2016 και τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σε € 12,9 εκατ. από € 3,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών κατά το 2017 εμφανίζεται μειωμένος κατά € 10,2 εκατ. σε σχέση με αυτόν της περσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε € 20,3 εκατ.. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αλλαγή της πολιτικής πωλήσεων στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματοποιούνται απευθείας από τη θυγατρική εταιρεία Lavipharm Hellas κι ως εκ τούτου, οι Ενοποιημένες Πωλήσεις δεν επηρεάζονται. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε € 9,7 εκατ. από € 10,7 εκατ. το 2016, ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα σε € 8,3 εκατ. από € 7,4 εκατ. κατά την προηγούμενη περίοδο. Το EBITDA της μητρικής Lavipharm A.E. εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με την περσινή περίοδο, φτάνοντας τα € 4,9 εκατ. από € 0,3 εκατ. το 2016. Τέλος, τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες προ φόρων € 4,3 εκατ., καθώς περιλαμβάνουν και απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες της ύψους € 4,1 εκατ., έναντι ζημιών € 3,4 εκατ. το 2016.

Η επιχειρησιακή ανάπτυξη με βασικό πυλώνα την εξαγωγική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού στην Ελλάδα και τη συνεχή προσπάθεια συγκράτησης των εξόδων συμβάλλουν στη θετική απόδοση του Ομίλου. Παράλληλα, ενισχύεται η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της διοίκησης με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της Lavipharm στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η Lavipharm, με πορεία περισσότερων από 100 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.