Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2016 – Αύξηση Κύκλου Εργασιών

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2016 – Αύξηση Κύκλου Εργασιών

 

Παιανία, 28 Απριλίου 2017 – Κατά το 2016, παρά τη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, την περαιτέρω συμπίεση του κλάδου της Υγείας και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, η Lavipharm παρουσιάζει ενίσχυση του Κύκλου Εργασιών της, που προέρχεται κυρίως από τη σημαντική αύξηση των Πωλήσεων της εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, η μείωση του δανεισμού και συνεπώς και των χρηματοοικονομικών εξόδων είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της, ενώ έκτακτα αποτελέσματα επηρέασαν την κερδοφορία της, τόσο σε ενοποιημένο όσο και σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών παρουσίασε αύξηση 18,1% και διαμορφώθηκε σε € 31,1 εκατ. από € 26,3 εκατ. το 2015. Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε κατά 13,8%, ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν μόνον κατά 4,3%. Το αποτέλεσμα ήταν αύξηση του EBITDA κατά 20,5%, το οποίο ανήλθε στα € 4,7 εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επαναλαμβανόμενο EBITDA το 2016 ήταν € 6,4 εκατ., καθώς δεν περιλαμβάνει € 1,8 εκατ. απομείωση απαιτήσεων. Επομένως, η βελτίωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA το 2016 σε σχέση με το 2015 ήταν 64% κι οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Πωλήσεων και του Μικτού Κέρδους. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Κέρδη Προ Φόρων € 11,5 εκατ. από ζημίες € 10,1 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο και Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας € 8,7 εκατ. από ζημίες € 10,7 εκατ. το 2015.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών κατά το 2016 σημείωσε άνοδο 7,8% και διαμορφώθηκε σε € 30,5 εκατ. έναντι € 28,3 εκατ. το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές των διαδερμικών συστημάτων της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 34%. Το Μικτό Κέρδος βελτιώθηκε κατά 28,2%. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε € 0,3 εκατ. από € 4,9 εκατ. το 2015, ωστόσο το επαναλαμβανόμενο EBITDA το 2016 ήταν € 6,6 εκατ., καθώς δεν περιλαμβάνει € 6,3 εκατ. απομείωση απαιτήσεων. Επομένως, η βελτίωση του επαναλαμβανόμενου EBITDA το 2016 σε σχέση με το 2015 ήταν 34,7%. Ομοίως, τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες προ φόρων € 3,4 εκατ. έναντι ζημιών € 2,9 εκατ. το 2015 και ζημίες μετά από φόρους € 4,9 εκατ. έναντι ζημιών € 2,7 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Lavipharm, με πορεία περισσότερων από 100 ετών, είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.