Εισαγωγή μετοχών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας & reverse split μετοχών της Εταιρείας

Εισαγωγή μετοχών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας & reverse split μετοχών της Εταιρείας

Παιανία, 20 Ιουλίου 2022 – Η «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η “Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων,  την:

(1)   Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά €81.037.877,00 και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €1 σε €2,58645738.

(2)   Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €127.010.804,00 με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €2,58645738 σε €0,10 με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών.

(3)   Αύξηση ονομαστικής αξίας μετοχής από €0,10 έκαστη μετοχή σε €0,30 έκαστη μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 51.081.030 σε 17.027.010 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές δια συνένωσης των παλαιών μετοχών σε αναλογία τρείς (3) παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1).

 

Την 08.07.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 2659283/08.07.2022  απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου [5] του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Η Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών  στη συνεδρίαση της [20.07.2022] ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας από €1 σε €0,10, και β) ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 17.027.010 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων  51.081.030 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Με απόφαση της Εταιρείας, η 25η.7.2022 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 51.081.030  κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.  Από την επομένη εργάσιμη, 26η.7.2022, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.  Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το “Σ.Α.Τ.”) ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 27η.7.2022 (Record Date). Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 17.027.010  νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με την τελική νέα ονομαστική αξία, € 0,30 ανά μετοχή, ορίζεται η 1η.8.2022.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 17.027.010 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.  Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνος κ. Βασίλειος Μπαλούμης (τηλ.: 210 6691 120).

Ανακοίνωση