Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Παιανία, 21 Δεκεμβρίου 2022 – Η εταιρεία «LAVIPHARM Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι, στις 16 Δεκεμβρίου, τα ακόλουθα πρόσωπα απέκτησαν κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, λόγω της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της:

Γνωστοποίηση συναλλαγών στελεχών Ομίλου