Γενική Συνέλευση: Castalia Laboratoires Dermatologiques, 2010

Γενική Συνέλευση: Castalia Laboratoires Dermatologiques, 2010

 

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

AMAE 56471/04/B/04/45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Castalia Laboratoires Dermatologiques Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Φάρμακα- Καλλυντικά σε

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 20ης Μαίου 2010, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Castalia Laboratoires Dermatologiques Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Παιανία Αττικής την 15η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2009 – 31.12.2009 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2009 – 31.12.2009.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 01.01.2009-31.12.2009 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2010 έως 31.12.2010.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2010 έως 31.12.2010 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Εγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη σύμβασης κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα για τη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας, Παιανία Αττικής ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα τους τίτλους των μετοχών τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας.

Παιανία, 20 Μαιου 2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ