Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 9 του ν. 3016/2002

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 9 του ν. 3016/2002

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LAVIPHARM A.E.

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 9 του ν. 3016/2002

Έκθεση σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 9 του ν. 3016/2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LAVIPHARM A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»).

ΠΡΟΣ

Τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφορικά με την προτεινόμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών υπέρ παλαιών μετόχων (θέμα 7ο).

Σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 9 του ν. 3016/2002, όπως ισχύουν, σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση με σκοπό να παραθέσουμε πληροφορίες σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών υπέρ παλαιών μετόχων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 18.05.2012 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουνίου 2012 τη λήψη απόφασης περί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €16.000.000 με καταβολή μετρητών.

Η προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 23.05.2007 απόφασης της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και την υπ’ αριθμ. 2/396/31.08.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους €37.721.376, ήτοι καθαρού ποσού €36.337.135 μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, τα οποία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και την από 15.06.2009 έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διατέθηκαν μέχρι 30.06.2009 ως ακολούθως:

– Ποσό €36.200.000 διατέθηκε για μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού και

– Ποσό €137.135 διατέθηκε για κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 12/06/2012, αφορά την άντληση ποσού μέχρι 16.000.000 ευρώ τα οποία πρόκειται να διατεθούν στο σύνολό τους για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης.

Μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται η Γενική Συνέλευση να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αρμοδιότητες του καθορισμού σε μεταγενέστερο στάδιο της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και της αναλογίας παλαιών προς νέες μετοχές καθώς και της διεκπεραίωσης κάθε άλλου θέματος συναφούς με την Α.Μ.Κ.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο με νεότερη ανακοίνωσή του θα ενημερώσει το Χ.Α. αναφορικά με τις προθέσεις του βασικού μετόχου (άμεση και έμμεση συμμετοχή) στη Γενική Συνέλευση ως προς τη συμμετοχή του στην ΑΜΚ και τη διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής του στην Εταιρεία επί 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Παιανία, 21/05/2012